İSO 9001:2015 sertifikatı
İNŞAATIN İDARƏETMƏ KEYFİYYƏTİ ISO 9001:2015 SERTİFİKATI

İSO 31000:2022 sertifikatı

Risklərin idarə olunması.

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 45001:2021 sertifikatı

Peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı

İSO 14001:2021 sertifikatı

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri

04.11.2023

daha ətraflı